Kişisel Verilerin Korunması Kanun Metnimiz

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla “TDM Bilişim Teknolojileri Eğitim Sağlık Çağrı Merkezi Turizm Dan. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. (tdmclinic.com)” tarafından birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. KVKK Md. 10 ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmış Aydınlatma Metni kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgisine sunulmuştur.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının

Hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerden “Sağlık bilgileri” 6698 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinin 3. Fıkrası doğrultusunda sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlendiği için açık rıza aranmaksızın işlenmektedir.   

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Bu kişisel veriler, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak formlar, sözleşmeler, güvenlik kameraları, çağrı merkezi, bilgisayarlar, KMYS, USBS ve diğer yazılımlar aracılığıyla, kısmen otomatik veya otomatik olarak ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Tüm bu kişisel veriler, başta Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği gibi ilgili kamu kurumları ve talep halinde adli merciler ve kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır.

Ayrıca kişisel verileriniz bir takım sağlık hizmetlerinin sağlanması için hizmet alınan iş ortaklarımız, laboratuvarlar, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar  ve özel sigorta şirketlerine “kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” amaçlarıyla aktarılabilmektedir.

Bunlara ek olarak avukat, danışman, denetçi, mali müşavir gibi hizmet alınan üçüncü kişilere, alınan hizmetle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak ve hizmet süresi ile sınırlı olmak kaydıyla ve gerekli taahhütnameler alınarak veri aktarımı yapılmaktadır.

Bir takım veriler yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından kurulan Medula, E-Nabız ve benzeri diğer otomatik sistemler aracılığıyla, bazıları ise fiziki olarak aktarılmaktadır. Verileriniz yukarıda bahsedilen kişi ve kurumlar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Bahse konu kişisel verilerin hiçbiri açık rızanız olmaksızın yurtdışına aktarılmamaktadır. İşlenen tüm kişisel veriler KVKK hükümlerine uygun idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle muhafaza edilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

e) Kanunun 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

g) İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahiptir.

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Uyarınca”;

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yazılı Başvuru İçin Adres: İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi No:25/A Odunpazarı/ Eskişehir

KEP: 

E-Posta: [email protected]

Tel: 0850 611 05 26